Njoftimi për Aktin për të Drejtat e Mijëvjeçarit Dixhital ("DMCA")

Uebfaqja është menduar vetëm për qëllime informative dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të interpretohet si këshilla përfundimtare, reagime, mendime ose sugjerime.

Nëse mendoni se të drejtat e pronës intelektuale janë shkelur ose nëse është bërë një njoftim për shkelje kundër jush, duhet të na kontaktoni menjëherë duke na dërguar një email për heqjen e të drejtave të pronësisë intelektuale ose nëse është paraqitur një njoftim për shkelje kundër jush

Ju lutemi vini re se disa shërbime ose burime informacioni ofrohen nga palë të treta dhe nuk është e mundur që ne të kontrollojmë vërtetësinë e të gjithëve. Asnjë pjesë e kësaj faqe në internet nuk mund të transmetohet ose riprodhohet në asnjë formë, çfarëdo qoftë [plotësisht ose pjesërisht (s)], mekanik, elektronik, ose ndryshe, përfshirë fotokopjimin dhe regjistrimin, ose nga ndonjë sistem i ruajtjes dhe rikuperimit të informacionit, ose transmetuar nga email, ose përdoret në ndonjë mënyrë tjetër që nuk diskutohet këtu nëse nuk merret leja paraprake me shkrim e pronarit të faqes në internet.

Pas marrjes së njoftimit të DMCA, ne do të përpiqemi ta hetojmë atë në kapacitetin tonë të plotë. Në përgjithësi, koha e drejtimit prej 72 orësh pune ose më shumë në disa raste duhet të na sigurohet megjithëse kjo mund të shkojë përtej 15 ditëve ose më shumë në disa raste. Ju lutemi vini re se teksti, imazhet, HTML, grafikë dhe skenarë janë plotësisht të mbrojtura nga e drejta e kopjimit dhe në pronësi të kësaj faqe në internet, të gjitha të drejtat e rezervuara.